1
  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
  Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach
  zawartych w aktach prawnych:
  Ustawa o Systemie Oświaty
  Statut Przedszkola Nr 59
  CELE I ZADANIA GŁÓWNE :
  1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych
  warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb
  i możliwości przedszkola.
  2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny
  i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka
  do podjęcia nauki w szkole.
  3. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka pięcioletniego,
  indywidualizacja procesu naprawczego we współpracy ze specjalistami.
  3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego
  wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
  4. Tworzenie warunków do rozwoju, aktywności dziecka wobec siebie,
  innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego
  działalności:
  - kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie
  wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej,
  ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  - kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym
  i społecznym,
  - nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
  - nabywanie świadomości prozdrowotnej
  - nabywanie świadomości swoich praw i obowiązków na podstawie
  Konwencji Praw Dziecka
  2
  5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie
  z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
  7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
  8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola
  gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
  9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca
  z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.
  Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program
  ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”
  Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między
  innymi:
  - prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji
  matematycznej,
  - metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka
  twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
  Wizja przedszkola
  Wychowujemy przyszłych optymistów.
  Tworzymy warunki edukacyjne i wychowawcze, zapewniające
  wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich
  indywidualnymi predyspozycjami( tempem, zakresem potrzeb,
  upodobaniami, rodzajem inteligencji).
  Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności:
  społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej
  i zdrowotnej.
  Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach
  edukacyjnych.
  Dziecko w naszym przedszkolu jest:
  Optymistycznie patrzące na świat;
  Ufne w stosunku do nauczycieli;
  3
  Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne
  i empatyczne;
  Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
  Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce;
  Odpowiedzialne i obowiązkowe;
  Kulturalne i tolerancyjne;
  Świadome różnych zagrożeń.
  Misja przedszkola
  W naszym przedszkolu:
  Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie;
  Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka;
  Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane
  indywidualnie i podmiotowo;
  Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie
  i rozumieniu swoich uczuć;
  Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy
  u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne;
  Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami
  i środowiskiem lokalnym;
  Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych;
  Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych;
  Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy;
  Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjścia
  do kina ,teatru, muzeum, pikniki, uroczystości przedszkolne;
  Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans
  edukacyjnych wszystkich dzieci;
  Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.
  Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja
  i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy
  doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez
  rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie
  nowatorskich metod pracy z dziećmi.
  Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego
  wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągały granice,
  które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe,
  miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały
  i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.